CISST Hapiste Sağlık

Hapishanelerdeki hastaların durumları, hakları, ihtiyaçları

ÜÇLÜ PROTOKOL- 2011

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA PROTOKOL

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Taraflar Amaç MADDE 1- (1) Bu Protokolün amacı, ceza infaz kurumlarının yönetim ve dış koruması ile hükümlü ve tutukluların sevk ve nakilleri ile sağlık hizmetlerinin Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının işbirliğiyle düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu Protokol hükümleri; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının görevleri yönünden adliyeler ile kapalı ceza infaz kurumlarını, Cumhuriyet başsavcılığının talebi halinde açık ceza infaz kurumu ile çocuk eğitimevlerini; Sağlık Bakanlığının görevleri yönünden ise tüm ceza infaz kurumlarında ve sağlık tesislerinde verilen sağlık hizmetlerini kapsar.

Protokolün tarafları MADDE 3- Bu Protokolün tarafları; Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Ceza İnfaz Kurumlarına Giriş, Arama ve Kontroller Giriş kartı gösterilmesi zorunluluğu MADDE 4- (1) Ceza infaz kurumlarına eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri ile geçici hizmetlerin yapılması için dışarıdan görevlendirilen elemanlar; matbu, seri numaralı ve ilgilisinin açık kimliğini içeren fotoğraflı ve kurumu idaresince imza ve mühürle tasdik edilmiş yaka kartım göstererek girip çıkabilirler. Bu kartlar, ilgililere zimmetle verilir ve görevleri sona erdiğinde geri alınır. (2) Hükümlü ve tutukluların avukatları ile ziyaretçileri ceza infaz kurumlarına girerken idarece kimlikleri alınarak yerine matbu, seri numaralı, kurum idaresince tasdik edilmiş giriş kartı verilir. Ziyaretçilerin vücutlarına mühür basılması gibi bir işlem yapılmaz. (3) Bu kartların kaybedilmemesi için ceza infaz kurumu idaresince gerekli tedbirler alınır.

Ceza infaz kurumlarına giriş, arama ve kontroller MADDE 5- (1) Mevzuat çerçevesinde; a) Ceza infaz kurumlarında görevli tüm personel tarafından girişte ve çıkışta Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş personel kimlik kartları jandarmaya ve kurum tarafından görevlendirilen personele gösterilir. b)Nizamiyede, her iki kurumdan en az bir personel bulunmadığında aramaya başlanılmaz. c) Ceza infaz kurumlarının bina girişlerinde bulunan güvenlik sistemlerinin başında, kurum müdürü tarafından görevlendirilen bir personel ile jandarma tarafından görevlendirilen bir rütbeli personel bulundurulur ve giriş ve çıkışlar müştereken kontrol edilir. Ancak bu sırada jandarmanın bulunmaması halinde ceza infaz kurumu personelince 1/11 gerekli işlemler yapılır. Ataması Adalet Bakanlığınca yapılan personelin aranması imkânlar ölçüsünde yine aynı statüde bulunan personel tarafından yapılır. ç) Hükümlü ve tutukluların kuruma kabul işlemleri sırasında, çıplak veya beden çukurlarında arama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, Ceza İnfaz Kurumlan Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkındaki Tüzüğün 46 ncı maddesindeki esaslara göre işlem yapılır. d) Nizamiyelerde jandarma tarafından yapılan kontrollerde, duyarlı kapı ve/veya x-ray cihazı olmadığı takdirde ziyaretçiler, temizlik görevlisi, kasap, elektrikçi, fırıncı, toptancı, sebzeci ve postacı gibi kurumla iş ilişkisi bulunan ve belirli zamanlarda ceza infaz kurumuna gelen geçici hizmetlilerin üst ve eşya araması dedektörle, şüphe halinde elle yapılır. e) Ceza infaz kurumuna yasak madde sokulmasını engellemek amacıyla; posta veya kargo yoluyla gönderilen eşya ve koliler, ceza infaz kurumuna giren veya çıkan yiyecek, içecek ve giyecek maddeleri ile sandık, valiz, bavul, yatak, dolap, ranza gibi her türlü eşya ve malzemelerin ceza infaz kurumu ile jandarma personelinden oluşturulacak ortak bir komisyon tarafından arama ve kontrolünün yapılması sağlanır. f) Ayrıca aynı komisyon tarafından, yasak madde soktuklarına ilişkin özel ihbar alınan ya da durumlarından şüphe duyulan veya istihbarat birimlerince haklarında somut bilgi ve belge sunulan hükümlü ve tutuklulara gelen mektup ve gönderi zarfları içinde kurumlara girmesi yasak madde olup olmadığına bakılması amacıyla açılır.

Bayanların aranması MADDE 6- (1) Mevzuatta belirtilen ve elle arama yapılmasını gerektiren hallerde kuruma giren bayanlar; bayan jandarma personeli, bayan infaz ve koruma memurları ya da bunların bulunmaması halinde Cumhuriyet başsavcısının talebi üzerine mülki amirlerce görevlendirilecek bayan polis memuru tarafından aranır. Ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçede bayan polis memurunun da bulunmadığı hallerde diğer ilçelerden veya il merkezinden görevlendirme yapılması sağlanır.

Araçların aranması MADDE 7- (1) Milletvekilleri, mülki amirler, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumlan ve tutukevleri kontrolörleri, izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu koruma birlik komutanı ile kurum müdürüne ait araçlar hariç, kapalı ceza infaz kurumlarının çeşitli kapılardan giren ve çıkan bütün araçlar jandarma tarafından aranır. (2) Arama için gerekli teknik donanım, jandarmanın görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından imkanlar ölçüsünde temin edilir.

Kapalı ve açık görüş ile ziyaretler MADDE 8- (1) Kapalı ve açık görüş ile ziyaretler mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yapılır. (2) Açık görüşlerde görüş mahallinde kurum idaresi tarafından talep edilen sayıda jandarma personeli gözlemci olarak bulundurulur.

Aramalarda ele geçirilen eşyanın bildirimi MADDE 9- (1) Jandarma tarafından ceza infaz kurumlarına girişte veya kurum içinde yapılan aramalarda ele geçirilen yasak eşya ve maddelere ilişkin bilgiler, altı aylık dönemler halinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

2/11 İnfaz ve koruma memurlarının kıyafeti MADDE 10- (1) İnfaz ve koruma baş memuru ve infaz ve koruma memurları, görevli bulundukları süre içerisinde kuruma giriş ve çıkışlarında ve görevleri süresince resmi elbise giyerler. Ancak, idari görevlerde çalışanlar kurum müdürünün uygun görmesi ve bu personelin jandarmaya bildirilmesi halinde sivil kıyafet giyebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ceza İnfaz Kurumlarında Dış Kontrol ve Arama Kapalı ceza infaz kurumlarının dış kontrolü MADDE ll-(l) Jandarma komutanı tarafından, devriye hizmeti için ayrılan jandarmaların ceza infaz kurumu etrafında gezmeleri, gerektiğinde idarenin yardımı ile su ve tuvalet kanalları ile benzeri yerleri kontrol etmeleri ve çöpleri aramaları sağlanır.

Kamera kayıtlarının jandarma tarafından izlenmesi MADDE 12- (1) Kurum içinde çekilen görüntüler hariç olmak üzere kurum dışım ve çatıları gösteren kamera sisteminin bulunması durumunda bu görüntülerin eş zamanlı olarak jandarma tarafından izlenmesi sağlanır.

Hükümlülerin kurum binası dışına çıkarılması MADDE 13- (1) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunup da açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya hak kazananlar ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 92 inci maddesinde sayılan haller dışında hükümlüler kurum binası dışına çıkarılmaz. (2) Adı geçen Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca kurum dışında çalıştırılacak kapalı ceza infaz kurumu hükümlüleriyle ilgili bilgiler kurum idaresince jandarmaya önceden verilir.

Jandarmadan gelecek müdahale ve arama talepleri MADDE 14- (1) İsyan, direniş, yangın, deprem gibi olağanüstü durumlar ile firar teşebbüslerinin önlenmesi maksadıyla veya kuvvetli şüphe durumlarında, jandarma tarafından vaki olacak sözlü veya yazılı arama ve müdahale talebi Cumhuriyet başsavcılığınca değerlendirilir ve gerekli görülürse müdahale ve arama ceza infaz kurumu personeli ile birlikte yapılır.

Kurumların teknik donanımı MADDE 15- (1) Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumundan başlamak üzere, mevcut kapalı ceza infaz kurumlarının dış korumasındaki aydınlatma, kule, tel örgü, kafes tel, ihata duvarı, dinleme cihazı, kamera, nöbetçi kulübeleri, kapı ve pencere demirleri ve elektronik kontrol cihazları gibi fiziki noksanlıkların giderilmesi suretiyle, tünel kazılarak vuku bulacak firarları önlemek amacıyla, Adalet Bakanlığınca bütçe imkânları ölçüsünde gerekli tedbirler alınır. Yeni yapılacak ve yapılmakta olan ceza infaz kurumlarında da aynı fiziki tedbirler alınır ve uygulamaya konulur. Adalet Bakanlığınca belirlenecek ceza infaz kurumlarında dinleme ve kamera sistemi kurulur.

Firarları kolaylaştıracak engellerin kaldırılması MADDE 16- (1) Kapalı ceza infaz kurumlarında ihata duvarlarının kenarına; firarı kolaylaştıracağı, kontrol ve gözetlemeye engel teşkil edeceği değerlendirilen her türlü bitki, ağaç, kameriye ve benzeri doğal ve yapay örtülerin bulunup bulunmamasına veya kaldırılmasına ceza infaz kurumu idaresi ve jandarma tarafından birlikte karar verilir.

3/11 Ceza infaz kurumları çevresinde yapılacak kamulaştırmalar MADDE 17- (1) Haberleşmeyi, firarı, tünel kazmayı önlemek ve hükümlü ve tutukluların güvenliklerini sağlamak üzere, önem arz eden ceza infaz kurumlarının çevresinde güvenlik alanı olarak belli bir miktar arazi, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında varılacak mutabakat çerçevesinde bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde kamulaştırılabilir..

Kamulaştırma bedelleri Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ceza infaz kurumlarında jandarmaya ayrılacak bölümler MADDE 18- (1) Yeni yapılacak ceza infaz kurumlarının proje aşamasında jandarmanın kullanacağı bina ve tesislerin konumu ve fiziki şartlan konusunda dış güvenlikten sorumlu İl Jandarma Komutanlığının görüşü alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri Sevk ve nakillerin yapılması, süresi ve esasları MADDE 19- (1) Ceza infaz kurumu idaresince hükümlü ve tutukluların hastane ve duruşmaya sevk yazılan, zorunlu haller dışında en geç iki gün öncesinden jandarmaya gönderilir ve jandarma koruma birlik komutanlığınca da istenilen gün ve saatte hizmete uygun olarak şevkler yapılır. (2) Başka ceza infaz kurumuna nakledilecek hükümlü ve tutukluların nakilleri, ilgili yazıların jandarmaya intikal etmesinden itibaren zorunlu haller dışında en geç bir hafta içinde yapılır. (3) Nakilleri yapılacak hükümlü ve tutuklulara ait sevk bilgileri zorunlu haller dışında nakilden en geç bir gün önce jandarma tarafından kurum idaresine bildirilir. (4) Bayan hükümlü ve tutukluların hastane şevki hariç, duruşmaya şevkleri ve nakilleri sırasında bayan infaz ve koruma memuru görevlendirilmez.

Tahliye kararı uyarınca salıverilecek tutukluların listesinin jandarmaya bildirilmesi MADDE 20- (1) Ceza infaz kurumlan idaresi tarafından aynı tutuklama müzekkeresi ile tek veya birden fazla suçtan tutuklu olarak yargılanan ve başkaca bir hükümlülüğü veya tutukluluğu olmayan ve yargılandığı mahkeme tarafından tahliyesine karar verildiği takdirde ceza infaz kurumundan derhal salıverilecek olanlann kimlik bilgileri ve suç veya suçlarını gösterir şekilde kurum idarelerince düzenlenecek olan liste tutuklu duruşmaya gönderilmeden önce jandarmaya verilir.

Şevkler ve yol giderleri MADDE 21- (1) Ring aracı eksikliği dikkate alınmak suretiyle sevk ve nakillerde araçlar görevli devriye personel sayısı da dikkate alınarak en yüksek doluluk oranında kullanılır. İsteğe bağlı ve diğer şevkler bir arada yapılabilir. (2) Sevk planlaması yapılırken, şevke katılacak personel sayısı ve sevk giderleri dikkate alınarak hesaplanan harcırah tutan avans olarak şevkte görevli devriye personelinin tek bir bankada ayrı ayn açılacak hesaplanna yatınlır ve dekontlan jandarmaya verilir. (3) Bir ceza infaz kurumundan başka bir kuruma hükümlü ve tutuklu götüren jandarma gidiş ve dönüş güzergâhında bulunan ceza infaz kurumlarında başka kurumlara sevk edilecek hükümlü ve tutuklu varsa, güzergâhı dışına çıkmamak kaydıyla, bunlan teslim alır ve yolu üzerindeki ilgili ceza infaz kurumuna teslim eder. İlave sevk Jandarma tarafından teslim alınmaması durumunda kurum idaresi tarafından tutanak düzenlenir ve Adalet Bakanlığına bildirilir. 4/11 (4) Yol güzergâhında ilave sevk alındığı takdirde: a) Zorunlu şevklerde ilgili kurum tarafından herhangi bir ücret ödenmez. İsteğe bağlı şevklerde ise hükümlünün sevk giderleri gidilecek mesafeye göre kurum tarafından hesap edilir ve şevki başlatan ilk kuruma götürülmek üzere görevli şoföre tutanak karşılığında teslim edilir ve tutanak bir üst yazı ile şevki gerçekleştiren ilk kuruma bildirilir. Sevk tamamlandıktan sonra şevki gerçekleştiren ilk kurumca sevk masrafları hükümlülerin gittikleri mesafe göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanır ve kişilerin ilk kuruma fazla ödeme yaptığının tespit edilmesi halinde fazlalık hükümlü adına gittiği kuruma posta masrafları dâhil edilmek suretiyle hesabına havale edilir. b) Şevklerde kullanılan araçlara ilgili kurumlarca taşıt tanıma sistemi takılır ve yol güzergâhındaki kurumlardan kesinlikle akar yakıt talebinde bulunulmaz. c) Sevk ve nakiller sırasında hükümlü ve tutukluların yazılı talebi olması durumunda kurum idarelerinde” kayıt altında bulunan ruhsatlı silah ve mermiler gittiği kuruma teslim edilmek üzere jandarma tarafından teslim alınır. İstek dışı nakillerde yol masrafı MADDE 22- (1) Kendi istekleri dışında başka bir ceza infaz kurumuna nakledilen hükümlü ve tutukluların yol giderleri ile jandarmanın harcırahları Adalet Bakanlığı tarafından peşin veya avans olarak ödenir. (2) Ancak zorunlu veya acil durumlarda ödeme peşin yapılmadığı takdirde de nakil gerçekleştirilir ve en kısa sürede ödeme yapılır.

Sevklerde kumanya verilmesi MADDE 23- (1) Başka kurumlara şevkler yapılmadan bir gün önce, hükümlü ve tutuklular için, gidecekleri mesafe de göz önünde bulundurularak, sevk yapan kurum idaresince yeteri kadar ve çeşitlilikte ve imkânlar ölçüsünde her bir kişi için ayrı ayrı kumanya hazırlanır ve sevk günü tutanakla araç komutanlarına teslim edilir. Ayrıca duruşmalara götürülecek hükümlü ve tutukluların, duruşma günündeki öğle yemeği, önceden kumanya olarak hazırlanıp kendilerine verilir.

Kurumlarda geçici olarak konaklama MADDE 24- (1) Hükümlü ve tutukluların iller arası nakillerinde zorunluluk nedeniyle başka bir kurumda geçici olarak konaklaması gerekiyorsa, Jandarma devriye komutanının isteği üzerine, o yerin Cumhuriyet başsavcısı ile irtibat kurularak, hükümlü ve tutuklular bekletilmeden kuruma alınır.

Kaza ve arıza durumunda ring aracı sağlanması MADDE 25- (1) Hükümlü ve tutuklu sevklerinin yapılması sırasında, ceza infaz kurumlarına ait araçların arıza ve kaza yapması halinde, yol güzergahında müdürlük teşkilatı bulunan ceza infaz kurumlarınca yolda kalan ekibe yeterli araç temin edilir ve gidecekleri yere kadar gönderilmeleri sağlanır ve durum en seri haberleşme vasıtasıyla Bakanlığa bildirilir.

Açık ceza infaz kurumlarından kapalı ceza infaz kurumlarına sevk MADDE 26- (1) Açık ceza infaz kurumu ile çocuk eğitimevlerinden kapalı ceza infaz kurumlarına iadesine karar verilen hükümlüler Cumhuriyet savcısının talebiyle jandarma tarafından ilgili kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilir.

Öğretim kurumlarına sevk MADDE 27- (1) Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan; ilköğretim, lise, açık öğretim, yüksekokul veya üniversite giriş, ara ve bütünleme sınavlarına girecek hükümlü ve 5/11 tutuklular, kurum idaresince bildirilecek sınav tarihinde ve istenilen yerde bulundurulacak şekilde, jandarma tarafından sevk edilir. Sınav yerlerindeki emniyet tedbirleri mülkî amirliklerce aldırılır. (2) Sınavların, imkanlar ölçüsünde, önceden belirlenen ceza infaz kurumlarında yapılması sağlanır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarından randevu alınması MADDE 28- (1) Acil veya hayati bir sağlık sorunu dışında hükümlü ve tutukluların muayene, tetkik, tahlil ve tedavileri için sağlık kurum ve kuruluşlarına sevklerinde, mümkün olduğu ölçüde önceden randevu alınır ve şevkler jandarma tarafından randevu saatinde sağlık kuruluşunda hazır olunacak şekilde yapılır.

Acil sağlık sorunları halinde sevk MADDE 29- (1) Hükümlü ve tutuklular, acil veya hayati bir sağlık sorunu nedeniyle muayene, teşhis ve tedavi amacıyla kurumun bulunduğu yerdeki sağlık kuruluşuna hekim raporu ile hekimin bulunmaması halinde ise kurum amiri veya nöbetçi amirinin yazılı izni ile sevk edilir. (2) Ancak acil durumlarda acil çağrı merkezi vasıtasıyla 112 acil yardım aracıyla sevk istenir. Ring araçları için görüş alınması MADDE 30- (1) Adalet Bakanlığınca yeni ring araçları alınırken veya bu araçların karoserleri yapılırken; güvenlikle ilgili konularda jandarmanın görüşü alınır ve varılacak mutabakata göre araçların iç bölmelerinde jandarmaya ait silah ve eşyaların muhafazası için kapalı bölme yaptırılması sağlanır. (2) Ayrıca, mevcut ring araçlarında firara neden olabileceği tespit edilen eksiklikler Adalet Bakanlığınca giderilir. (3) Ring araçlarıyla sadece hükümlü ve tutuklu sevk ve nakli yapılır ve bu araçlar başka amaçla kullanılamaz.

Adliyede duruşma için bekletilmeme MADDE 31- (1) Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından hükümlü ve tutukluların adliye koridorunda duruşma için uzun süre bekletilmemesi amacıyla gerekli tedbirler alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hükümlü ve Tutukluların Muayene ve Tedav ileri Hükümlü koğuşu ve serv isi MADDE 32- (1) Hükümlü koğuşu ve servisi; hastane bünyesinde doğrudan güneş alan diğer hasta odaları ile aynı şartları taşıyan, erkek, kadın ve gerekli durumlarda çocuk olmak üzere en az birer odadan oluşan, firara karşı engellerin bulunduğu, dış güvenliğinin jandarma, iç güvenliğinin ise ceza infaz kurumu personeli tarafından sağlandığı, hükümlü ve tutuklulara yatarak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilmek üzere ayni an bölümlerdir. Bu koğuş ve servislerden tutuklular da yararlanır. (2) Akıl ve ruh sağlığı hastanelerinin tümünde en kısa zamanda kadın, erkek ve çocuklar için ayrı ayrı hükümlü koğuşu açılır. Mevcut olanların ise kapasitesi artırılır. Muayene ve tedavi için getirilen hükümlülerin bekletileceği, lavabo ve tuvaletin bulunduğu yeterli genişlikte bir bekleme alanı oluşturulur. (3) Yeni kurulan hastanelerdeki hükümlü koğuşu bilgileri Adalet Bakanlığına bildirilir. 6/11 (4) Hükümlü servislerinde görev alan jandarma ve ceza infaz kurumu personelinin iaşe ve ibatesi ile hasta hükümlü ve tutuklu hareketliliği yoğun olan hastanelerde uygun mekanlar Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanır ve hazırlanır.

Hastanelerdeki tedavilerin hükümlü koğuşlarında yapılması MADDE 33- (1) Hastaneye sevk edilen hükümlü ve tutuklular, yatarak tedavi edilmeleri gerektiği takdirde, o hastanede bunlara tahsis edilen hükümlü koğuşuna yatırılır ve tedavileri burada yapılır. Hastanede hükümlü koğuşu olmadığı takdirde, jandarma tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak oluşturulacak geçici hükümlü koğuşlarında tedavileri tamamlanır. (2) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevi hükümlülerinin kurum dışında yatarak tedavileri, tedavi eden kurumun bulunduğu yerdeki kurumun iç güvenlik görevlileri gözetiminde ve hükümlü koğuşu dışındaki bir bölümde yapılır.

Hükümlü veya tutukluların muayene ve tedavilerinin yapılacağı hastaneler MADDE 34- (1) Hastaneye şevki zorunlu görülen hükümlü veya tutukluların muayene ve tedavileri, bulunduğu yer ya da en yakın Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşlarında yapılır. (2) Bu hastanelere gönderilen hükümlü ve tutukluların başka yerlerdeki hastanelere şevki sağlık kurulu raporuyla; acil ve hayati tehlikesi bulunması hâlinde ise varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilen ve başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleşmediği, hastaya nerede ve ne tür tedavinin uygulanması gerektiğini açıkça belirten bir raporla olur. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir. (3) Hükümlü ve tutuklular acil haller dışmda özel sağlık kuruluşlarına sevk edilmez. (4) Kampüslerde kurulan semt polikliniklerinde, kampüste bulunan ceza infaz kurumu hasta hükümlü ve tutuklularının yanında, başka ceza infaz kurumlarından gelen hasta hükümlü ve tutukluların da muayene ve tedavisi yapılabilir.

Hükümlü servislerindeki infaz hizmetleri MADDE 35- (1) Hükümlü koğuşları ve servisleri, ceza infaz kurumlarının bir bölümü olarak kabul edilir ve infaz mevzuatı bu bölümlerde de uygulanır. (2) Koğuşlarda ve servislerde belirsiz zamanlarda sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde ceza infaz kurumu personeli tarafından arama yapılır. Ziyaretler mahsus deftere kaydedilir ve bu defterler düzenli aralıklarla kurum müdürlüğünce denetlenir.

Hasta yakınlarının refakati MADDE 36- (1) Hükümlü koğuşunda yatarak tedavileri yapılan hükümlü ve tutukluların yanında, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi hâlinde, eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların olmaması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak bulundurulabilir. (2) Annelerinin yanında kalmakta olan çocukların sağlık nedeniyle kurum dışına sevk edilmesi hâlinde, cezaevi tabibi tarafından verilen raporda veya kurumda bulunan en üst amirin onayı ile annesinin kendisine refakati zorunlu görülmüşse refakat edebilir. Çocuğun sağlık giderleri Ceza înfaz Kurumlan Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkındaki Tüzüğün 120 nci maddesi hükümlerine göre karşılanır.

7/11 Hastalara refakatçi personel verilmesi MADDE 37- (1) Hükümlü koğuşlarında ve servislerinde ceza infaz kurumlan idaresince, yeteri kadar personel refakatçi olarak görevlendirilir ve hükümlü ve tutukluların hastanelerdeki idari işlemleri bu personel tarafından yürütülür. (2) Hükümlü ve tutukluların yargı çevresi dışındaki sağlık kuruluşlarına şevklerinde ise gittikleri yerdeki tedavi merkezinin bulunduğu en yakın ceza infaz kurumu idaresince personel görevlendirilir. (3) Sevk esnasında kurumlarınca sağlık kuruluşlarında görevlendirilmiş personel bulunması halinde, kurumlardan ayrıca personel görevlendirilmesi istenilmez.

Muayenelerde güvenliğin ve hasta mahremiyetinin sağlanması MADDE 38- (1) Ceza infaz kurumu müdürlüğü bulunan yerlerdeki hastanelerde firara karşı engellerin bulunduğu muhafazalı muayene odaları oluşturulur. (2) Hükümlü ve tutuklulann hastanelerde muayeneleri, firara karşı engellerin bulunduğu muhafazalı odalarda yapılır. Jandarma muayene esnasında oda dışında bulunur ve gerekli güvenlik tedbirlerini alır. Doktorun yazılı olarak talep etmesi halinde jandarma muayene odasında bulunur. (3) Ancak, hükümlü ve tutuklulann muayene esnasında yaptıklan her türlü mevzuata aykırı talepleri ilgili sağlık personeli tarafından anında jandarma devriye komutanına bildirilir. (4) Hastanelerde tutuklu ve hükümlüler için muhafazalı muayene odalan yapılıncaya kadar jandarma muayene odası içinde bulunur ve doktorla hasta arasında geçecek konuşmalan duymayacak uzaklıkta koruma tedbirini alır.

Hükümlü ve tutukluların hastanelerde ziyaret edilmesi MADDE 39- (1) Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören hükümlü ve tutuklular tedaviyi yapan hekimin uygun görmesi ve Cumhuriyet başsavcılığının izni ile iç güvenlik görevlilerinin nezaretinde ziyaret edilebilir. Bu durumda ziyaretçilerin aranması mevzuat çerçevesinde yapılır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının hükümlü koğuşları ve servislerinde iç güvenliğin sağlanması MADDE 40- (1) Hükümlü koğuşlannda ve servislerinde, iç güvenliğin sağlanması ve idari işlemlerin yürütülmesi maksadıyla ceza infaz kurumu yönetimince yeteri kadar infaz ve koruma baş memuru ve infaz ve koruma memurunun bulundurulması sağlanır. (2) Hükümlü servisine ait ana giriş kapısının anahtarı dış koruma görevlisi jandarma komutanında, hükümlü koğuşunun kapı anahtarı ise ceza infaz kurumu personelinde bulundurulur. Hükümlü servisinin tek oda olması halinde ise bu odanın anahtan jandarmada bulunur.

Hükümlü ve tutukluların aşıları MADDE 41- (1) Ceza infaz kurumlarında, Sağlık Bakanlığınca ulusal aşı programı çerçevesinde, kurum idaresiyle gerekli koordinasyon sağlanarak aile hekimi tarafından hükümlü ve tutukluların bulaşıcı ve salgın hastalıklar dışında rızalan alınmak suretiyle aşılan yapılır.

Hükümlü ve tutukluların verem taramasından geçirilmesi MADDE 42- (1) Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan tüm hükümlü ve tutukluların en az yılda bir defa il sağlık müdürlüğünün uygun gördüğü metotla tüberküloz taraması yapılır ve aynca ceza infaz kurumuna yeni gelen her hükümlü ve tutuklunun muayene edilmesi sağlanır. Bunlardan tüberküloz teşhisi konulanlar ile muayeneleri sırasında tespit 8/11 edilen şüpheliler, ilgili sağlık kurumlarına sevk edilerek tetkik ve tedavileri yapılır. Tüherkülozlu hükümlü ve tutukluların, tedavi ve takibinden sorumlu hekimin belirleyeceği süre içinde, diğer hükümlü ve tutuklulardan ayrı yerlerde barınmaları (revir gibi) temin edilir.

Personele ve hükümlülere sağlık eğitimi verilmesi MADDE 43- (1) Ceza infaz kurumu personelinin, genel sağlık ve ilkyardım konularında eğitilmesi kurum idaresi ve il sağlık müdürlüklerince yerine getirilir. (2) Aile hekimleri tarafından ilgili mevzuat gereği hükümlülere genel sağlık eğitimi verilir.

Ceza infaz kurumlarının sağlık denetimi MADDE 44- (1) Ceza infaz kurumlarının sağlık şartlan bakımından gözetim ve denetimi İl Sağlık Müdürlüklerince periyodik olarak yapılır ve hazırlanan raporun bir örneği ilgili Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler İstihbaratın bildirilmesi MADDE 45- (1) Ceza infaz kurumlarının güvenliği ile ilgili olarak elde edilecek her türlü istihbarat, en kısa zamanda Cumhuriyet başsavcısına, mülkî amire veya jandarmaya bildirilir.

Ceza infaz kurumları güvenliği koordinasyon grubu MADDE 46- (1) Ceza infaz kurumlan ile ilgili güvenliğe ilişkin konular görüşmek, sorunlan inceleyip alınacak tedbirleri tespit etmek, kurumlar arası ihtilaflan gidermek, güvenliğin iyileştirilmesine yönelik projeler üretmek, ceza infaz kurumu ile ilgili yapısal değişiklik önerilerinde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla; Adalet Bakanlığı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) ve İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) temsilcilerinden oluşan “Ceza İnfaz Kurumları Güvenliği Koordinasyon Grubu” oluşturulur. (2) Bu grup en az altı ayda bir toplanır ve istişâri mahiyette kararlar alır. Bu toplantılara gündem konusu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili Bakanlık ya da kuruluşlann yetkili temsilcileri de çağnlabilir. (3) Bu grubun sekretaryası Adalet Bakanlığınca yapılır. Mahallî toplantıların yapılması

MADDE 47- (1) Ceza infaz kurumu, dış koruma, sevk, nakiller veya sağlık hizmetleriyle ilgili sorunlan çözüme kavuşturmak amacıyla, il Cumhuriyet başsavcısı ve o il mülki sınırları içinde bulunan ceza infaz kurumlarının bağlı olduğu ağır ceza Cumhuriyet başsavcılan, il jandarma komutanı ve il sağlık müdürü en az üç ayda bir toplantı yaparlar.

Mevzuat değişikliklerinin ilgili bakanlıklara bildirilmesi MADDE 48- (1) Ceza infaz kurumlannın idaresi, korunması ve sağlık hizmetleri ile ilgili olarak değiştirilen mevzuat, genel yazı ve emirlerin diğer bakanlıkları ilgilendirmesi durumunda bir örneği Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları tarafından ilgili Bakanlıklara en kısa sürede gönderilir.

9/11 Ceza infaz kurumlan kampüslerinde uygulama MADDE 49- (1) Ceza infaz kurumlan kampüslerinde, bu Protokolde yer almayan konular için, ortak olarak hazırlanan yönetim ve işletim planlarında bulunan hükümler uygulanır.

Adliyelerde hükümlü ve tutuklular için özel bölüm yapılması MADDE 50- (1) Duruşmalar için bekletilen hükümlü ve tutuklulann korunmalarını sağlamak amacıyla ve bütçe imkanlar da dikkate alınarak büvükşehirlerden başlamak üzere adliyelerde; kadın, erkek ve gerekiyorsa çocuk hükümlü ve tutuklular için ayn ayn tuvaletli, pencereli ve muhafazalı odalar inşa edilir. Açık ceza infaz kurumlarında jandarmanın görevi MADDE 51- (1) Jandarma, Cumhuriyet başsavcılıklanndan talep gelmedikçe, açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde görev ifa etmez. Ancak yardım talep edilmesi durumunda verilen görevi yerine getirir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler Uygulamada ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların giderilmesi MADDE 52- (1) Bu Protokolün uygulanması sırasında çıkacak uyuşmazlıkların, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklar yetkilileri toplantıya çağrılır ve toplantılar genel müdürler seviyesinde yapılarak tespit edilen aksaklıklar giderilir.

Protokolün dağıtımı MADDE 53- (1) Bu Protokol, yürürlüğünü müteakip taraf Bakanlıklarca çoğaltılarak ilgili birimlerine ve sorumlu personele dağıtılır ve uygulaması takip edilir. Yürürlükten kaldırma MADDE 54- (1) Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklan arasında imzalanan 30/10/2003 tarihli protokol yürürlükten kaldırılmıştır. Hükümlü koğuş ve serv islerinin incelenmesi ve oluşturulması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ceza infaz kurumu bulunan merkezlerde illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı ilçelerde kaymakam başkanlığında; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık müdürlüğü yetkililerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından o il veya ilçede bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı bütün yataklı hastanelerdeki mevcut hükümlü koğuşlannın ve muhafazalı muayene odalannın bu Protokolün 32 ve 38 inci maddelerine uygunluğu tespit edilir ve hazırlanan rapor gereği için Sağlık Bakanlığına gönderilir. (2) Hükümlü koğuşu bulunmayan hastanelerde hükümlü koğuşu ve muhafazalı muayene odalarının oluşturulacağı mekânlar aynı komisyon tarafından belirlenir.

Yürürlük MADDE 55- (1) Bu Protokol Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanları tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 10/11

Yürütme MADDE 56- (1) Bu Protokol hükümlerini Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanları yürütür. Ceza İnfaz Kurumlannın Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol İ3./QSF2011 tarihinde.

Yorum yazabilirsiniz (kaydolmaya gerek yok)

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Sayaç

  • 276.320 ziyaret

Bu siteyi takip etmek, yeni eklenen yazıları e-posta mesajı olarak almak için e-posta adresinizi girin.

İletişim

Adres:
CİSST/TCPS
Katip Mustafa Çelebi Mah. Billurcu Sok. No:5/2
Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon: 0212 293 69 82
Faks: 0212 293 69 82
Danışma: 0212 252 53 11

e-posta: hapistesaglik@cisst.org.tr
e-posta: info@cisst.org.tr

Web sitesi: tcps.org.tr
Web sitesi: cisst.org.tr  
Blog: hapistesaglik.com
twitter: @HapisteNet

 

 

%d blogcu bunu beğendi: